اینستاگرام آپارات یوتیوب

میز کنفرانس سفارشی دفتر بانکی واقع در تهران پارس

طراحی خاص این میز کنفرانس مستطیل شکل مزایای بسیاری را ایجاد میکند. از جمله این مزایا میتوان به برگشت قسمت انتهایی اشاره کرد که باعث افزایش ابهت ظاهری، افزایش جلوه عکاسی و قرارگیری مدیر در راس را فراهم میکند. به عبارت دیگر برگشت انتهای این میز باعث میشود که پای کارمندان پشت میزدیده نشود و در عین حال به جز مدیر فرد دیگری در راس دیگر میز نمیتواند قرار بگیرد. از جمله مزایای دیگر میتوان به پهنای این میز در راس آن اشاره کرد که آزادی عمل بیشتری را به مدیر یا مسئول جلسات برای استفاده از اسناد، کارتابل و یا سیستم را میدهد و نوعی میز مدیریتی متصل به میز کنفرانس به نظر میاید.